Virtual Reality: Founding The Futuristic Era Of Entertainment